3709
1
معرفي فرماندار

بيوگرافي :

نام :نعمت اله
نام خانوادگي : دستياري
تاريخ تولد :
مدرك تحصيلي :

سوابق و فعاليت ها :

 

شرح وظايف :
 
1- بالاترين مقام سياسي دولت در سطح شهرستان

2- رياست شوراي اداري شهرستان بمنظور ايجاد هماهنگي ميان ادارات شهرستان در راستاي اجراي سياستهاي عمومي دولت

3- رياست شوراي تأمين شهرستان بمنظور تأمين نظم و امنيت در سطح شهرستان

4- مسئول اجراي انتخابات در سطح شهرستان

5- هماهنگي مديران كل در نصب و عزل مديران شهرستان با فرماندار

6- پيگيري سياستهاي عمومي دولت در حوزه شهرستان

7- ايجاد هماهنگي بين ادارات و سازمانهاي دولتي و مؤسسات غيردولتي شهرستان و نظارت بر حسن انجام آنها

8- برنامه ريزي و انجام انتخابات و همه پرسي هايي كه حسب قانون در حيطه وظايف فرماندار تعيين شده است

9- نظارت بر تأمين ارزاق عمومي

10- برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي در بين ارگانها در امر امداد و نجات و كمك رساني به آسيب ديدگان و هدايت دستگاهها در نوسازي و بازسازي مناطق آسيب ديده

11- تشكيل هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان و رسيدگي به شكاياتي كه جنبه قضائي ندارد

12- بررسي شكايات واصله و رسيدگي به آنان در چارچوب وظايف كارمندان

13- نظارت بر عملكرد دستگاهها در امر حفظ و حراست از منابع طبيعي ، محيط زيست ، آثار ملي- فرهنگي و بناهاي تاريخي

14- بررسي نتايج ارزيابي عملكرد دستگاههاي در سطح شهرستان

15- حضور در اعياد و جشنها و مراسم رسمي و انجام تشريفات لازم به هنگام بازديد شخصيتها و مقامات از حوزه شهرستان
 
16- نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت و ... اتباع بيگانه

17- نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان 
2017/02/05
Powered by DorsaPortal